Algemene Voorwaarden StudentsPlus Nederland BV

Algemene Voorwaarden StudentsPlus Nederland BV

Per 31 maart 2023

Artikel 1 - Definities

 1. De Dienst is de bemiddeling voor bijles, alsmede de bijlessen en alle bijbehorende en daaruit voortvloeiende administratieve handelingen.
 2. De Opdrachtgever is de persoon die de opdracht geeft aan StudentsPlus voor het verstrekken van de dienst. De Opdrachtgever draagt hetzij zorg voor de betaling van de uit de overeenkomst voortvloeiende facturen, hetzij voor de aanwezigheid van een betaler; bij het uitblijven van een betaler is StudentsPlus gerechtigd de dienstverlening op te schorten.
 3. De Betaler is de persoon die zich hoofdelijk verplicht tot betaling van de afgenomen dienst.
 4. De Bijlesgever is de persoon die de dienst namens of in opdracht van StudentsPlus verricht.

Artikel 2 - Toepassingsgebied

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen StudentsPlus Nederland BV, hierna te noemen: “StudentsPlus” en een Opdrachtgever waarop StudentsPlus deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 2. Deze voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met StudentsPlus, voor de uitvoering waarvan door StudentsPlus derden dienen te worden betrokken.
 3. Mocht een beding uit deze voorwaarden niet valide blijken, dan raakt dit de overige voorwaarden niet.
 4. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden of de voorwaarden niet voorzien, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.

Artikel 3 - Overeenkomsten

 1. Alle overeenkomsten zijn voor onbepaalde tijd, tenzij anders vermeld.
 2. StudentsPlus zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
 3. StudentsPlus heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
 4. Indien door StudentsPlus of door StudentsPlus ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van de Opdrachtgever of een door de Opdrachtgever aangewezen locatie, draagt de Opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.
 5. De Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de tijdige aanlevering van informatie die nodig is om de opdracht goed uit te voeren.
 6. Indien er sprake is van ondersteuning in de vorm van bijles, dan is StudentsPlus nooit verantwoordelijk voor de te behalen cijfers op examens en toetsen.
 7. Ten aanzien van overeenkomsten tot bijles geldt dat in de maanden juli en augustus de mogelijkheid tot het afnemen van de dienst blijft bestaan. Wanneer er in deze maanden geen gebruik wordt gemaakt van de dienst, ontstaat er geen betalingsverplichting van het geadministreerde urenaantal binnen het pakket. Indien er in deze maanden wel gebruik gemaakt wordt van de dienst, zal het daadwerkelijk gedeclareerde urenaantal in rekening gebracht worden. Het uurtarief van dit pakket is het uurtarief van het pakket van de maand juni. Mochten er in juni geen bijlessen zijn afgenomen, dan geldt het uurtarief van het pakket van de maand september. Voor al het overige blijven overeenkomsten onverminderd van kracht.
 8. De gekozen pakketten zijn maandelijks doorlopend, tenzij anders aangegeven. De opdrachtgever kan het pakket vanaf de volgende maand opzeggen/wijzigen. Een verandering van het pakket en/of Bijlesgever moet altijd aan het hoofdkantoor van StudentsPlus doorgegeven worden via MijnStudentsPlus of info@studentsplus.nl. Dit geldt ook voor het gebruikmaken van de bedenktermijn.
 9. Opdrachtgever wordt minimaal gefactureerd voor de ingekochte uren. Op het moment dat er meer uren worden afgenomen dan afgesproken, wordt het totale factuurbedrag hoger. Wanneer niet alle ingekochte bijles uren worden verbruikt, kan Opdrachtgever de niet gemaakte uren eenmalig de volgende maand inhalen wanneer de uren van het pakket van die maand zijn verbruikt.
 10. Op het moment dat de ingeschakelde Bijlesgever niet of onvoldoende bereikbaar is, dient Opdrachtgever StudentsPlus hiervan direct op de hoogte te stellen.
 11. Afzeggingen van afspraken moeten minimaal 24 uur van tevoren worden gemeld aan Bijlesgever. Wanneer dit niet gebeurt, mag Bijlesgever 1 uur bijles administreren.
 12. Mochten er meer uren worden afgenomen dan er zijn ingekocht, worden deze extra uren met een toeslag van €1 bovenop het geldende uurtarief van het pakket, gefactureerd aan Opdrachtgever.
 13. Wanneer na opzegging nog uren worden ingezet, brengt StudentsPlus deze in rekening tegen 32 per uur (dit geldt niet voor ingehaalde uren).

Artikel 4 - Prijsverhogingen

 1. StudentsPlus behoudt zich het recht voor om de uurtarieven te verhogen indien daartoe aanleiding bestaat, zoals bijvoorbeeld bij kostenstijgingen, inflatie, veranderingen in de marktomstandigheden of andere omstandigheden die buiten onze controle vallen. Indien wij onze prijzen verhogen, zal StudentsPlus Opdrachtgever hiervan ten minste 30 dagen van tevoren op de hoogte stellen. Opdrachtgever heeft het recht om het contract op te zeggen als gevolg van de prijsverhoging. Indien Opdrachtgever niet binnen 30 dagen na de kennisgeving van de prijsverhoging het contract heeft opgezegd, wordt Opdrachtgever geacht akkoord te zijn gegaan met de nieuwe prijzen.

Artikel 5 - Opschorting en ontbinding

 1. Indien de Opdrachtgever zijn betalingsverplichting niet voldoet kan StudentsPlus de uitvoering van de overeenkomst opschorten.
 2. Daarnaast mag StudentsPlus de overeenkomst opzeggen als de Opdrachtgever in gebreke blijft.
 3. De Opdrachtgever heeft, op grond van artikel 6:230g BW en verder, het recht om de dienst binnen 14 dagen na het verzenden van de persoonsgegevens van de Bijlesgever, zonder opgave van redenen, schriftelijk te ontbinden.
 4. Voor een ontbinding op grond van artikel 4, lid 3 dient het Modelformulier voor Herroeping.
 5. Indien de dienst volledig plaatsvindt binnen de periode bedoeld in het derde lid, doet Opdrachtgever afstand van het recht bedoeld in het derde lid.
 6. De dienst vangt aan op het moment dat de persoonsgegevens van de Bijlesgever naar de Opdrachtgever verzonden worden.
 7. Tot het moment van aanvang van de dienst zoals bedoeld in het vorige lid, is ontbinding binnen de termijn bedoeld in het derde lid mogelijk, zonder dat de Opdrachtgever hiervoor enige som verschuldigd is.
 8. Op het moment dat de dienst verdeeld wordt over meerdere Bijlesgevers, gelden alle bepalingen van dit artikel voor dat deel van de overeenkomst waarvoor de persoonsgegevens van de Bijlesgever verzonden zijn.
 9. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van StudentsPlus op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien StudentsPlus de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
 10. In bovenstaande gevallen is StudentsPlus nooit verplicht tot het betalen van schadevergoedingen.

Artikel 6 - Overmacht

Indien buiten de schuld van StudentsPlus om de overeenkomst niet uitgevoerd kan worden, kan StudentsPlus niet gehouden worden tot nakoming.

Artikel 7 - Betaling en incassokosten

 1. Betaling dient steeds te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door StudentsPlus aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door StudentsPlus aangegeven.
 2. StudentsPlus is gerechtigd om periodiek te factureren.
 3. Indien de Opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. De Opdrachtgever is dan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
 4. StudentsPlus kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.
 5. De Opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan StudentsPlus verschuldigde. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. De Opdrachtgever die geen beroep toekomt op afdeling 6.5.3 (de artikelen 231 tot en met 247 boek 6 BW) is evenmin gerechtigd om de betaling van een factuur om een andere reden op te schorten.
 6. Indien de Opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, momenteel de berekeningsmethode volgens Rapport Voorwerk II. Indien StudentsPlus echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de Opdrachtgever worden verhaald. De Opdrachtgever is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.

Artikel 8 - Aansprakelijkheid

 1. Indien StudentsPlus aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
 2. StudentsPlus is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat StudentsPlus is uitgegaan van door of namens de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.
 3. Indien StudentsPlus aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van StudentsPlus beperkt tot maximaal de factuurwaarde, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. Voor zover het periodieke facturatie betreft is deze aansprakelijkheid beperkt tot de factuurwaarde van de maand waarin de schade is ontstaan.
 4. De aansprakelijkheid van StudentsPlus is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag van de uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.
 5. StudentsPlus is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.
 6. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van StudentsPlus of haar leidinggevende ondergeschikten.

Artikel 9 - Vrijwaring

De Opdrachtgever vrijwaart StudentsPlus voor eventuele aanspraken van derden en is bereid om StudentsPlus bij te staan in het geval van claims.

Artikel 10 - Intellectueel eigendom

StudentsPlus behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving.

Artikel 11 - Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op alle overeenkomsten is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
 2. De rechter te ’s-Gravenhage is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.
 3. Partijen zullen eerst proberen in goed overleg tot een oplossing te komen voordat er een beroep op de rechter wordt gedaan.

Artikel 12 - Vindplaats en wijziging voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te ’s-Gravenhage.
 2. StudentsPlus behoudt zich het recht voor de algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Aanpassingen van ondergeschikt belang kunnen altijd doorgevoerd worden. Grote inhoudelijke wijzigingen worden voorgelegd aan Opdrachtgever en Betaler.
 3. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst met StudentsPlus.
 4. De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.