Privacystatement

Privacystatement

StudentsPlus acht het van groot belang dat de persoonlijke data die door u wordt verschaft met zorg wordt behandeld. Ook vinden we het belangrijk u te informeren over hoe wij met uw data omgaan, en u de keuze te bieden hoe uw persoonlijke data wordt gebruikt. Wij adviseren u daarom om deze privacyverklaring zorgvuldig te lezen. In deze verklaring staat onder andere welke gegevens verzameld worden, hoe we deze gegevens gebruiken en hoe deze gegevens worden beschermd.

Inhoud

1.    Waarvoor gebruiken wij uw persoonsgegevens?
2.    Hoe gaan we met uw persoonsgegevens om?
3.    Wat zijn uw rechten?
4.    Over dit privacystatement

1. Waarvoor gebruiken wij uw persoonsgegevens?

Om u goed van dienst te zijn en om zo efficiënt en effectief mogelijk te werk te kunnen gaan, verwerkt StudentsPlus uw persoonsgegevens. 

1.1 Wat zijn persoonsgegevens?

Bij persoonsgegevens kunt u denken aan: NAW-gegevens, contactgegevens, bankgegevens en gegevens voor de koppeling tussen leerling en bijlesgever (zoals bijleslocaties en bijlesvakken). Dit soort gegevens verkrijgen wij van u als u bijvoorbeeld een formulier invult, een brief of e-mail stuurt, documenten uploadt of opstuurt, gebruikt maakt van de StudentsPlus app, of met onze klantenservice belt. Ook als u de website van StudentsPlus bezoekt, verstrekt u in sommige gevallen persoonsgegevens; in de vorm van een IP-adres bijvoorbeeld.

1.2 Van wie verwerken wij persoonsgegevens?

Van alle personen met wie we contact hebben, die de website van StudentsPlus bezoeken of gebruik maken van de StudentsPlus app, kunnen we persoonsgegevens verwerken. Dit zijn onder meer de bijlesgevers en bijlesnemers van StudentsPlus. 

1.3 Waarvoor gebruiken wij uw persoonsgegevens?

StudentsPlus verwerkt uw persoonsgegevens ten behoeve van een efficiënte en effectieve bedrijfsvoering, in het bijzonder in het kader van het uitvoeren van de volgende activiteiten: 

•    Wij verwerken persoonsgegevens voor het aangaan en uitvoeren van de dienstverlening, voor het onderhouden van de relatie met klanten en bijlesgevers, en voor het afhandelen van financiële transacties. 
•    Wij gebruiken persoonsgegevens van klanten voor interne analyses en productontwikkeling. Hierdoor kunnen wij onze producten en diensten voor onze klanten en bijlesgevers verbeteren.

2. Hoe gaan we met uw persoonsgegevens om?

Zorgvuldig, veilig en vertrouwelijk. Op onderstaande wijze behandelen wij uw persoonsgegevens. 

2.1 Toezicht op het verwerken van persoonsgegevens

De regels voor het beschermen van uw persoonsgegevens zijn vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) ziet erop toe dat deze wet wordt nageleefd.

2.2 Uw persoonsgegevens binnen StudentsPlus

Voor de doeleinden waarvoor StudentsPlus uw persoonsgegevens verwerkt, kunnen uw persoonsgegevens worden doorgegeven aan, en voor een efficiënte bedrijfsvoering centraal worden verwerkt door, medewerkers van StudentsPlus. Daarnaast worden persoonsgegevens gedeeld met degenen die direct betrokken zijn bij de ondersteuning (klanten en bijlesgevers).

2.3 Uw persoonsgegevens buiten StudentsPlus

Om onze diensten te kunnen leveren, maken wij gebruik van verschillende externe partijen. Hieronder treft u een lijst van de partijen met wie wij een deel van de persoonsgegevens delen:

•    Accountor, De Jong & Laan en Twinfield voor onze financiële zaken.
•    Fabric voor het verbeteren van onze bijlesgevers-app.
•    Zendesk om u via onze webchat te woord te kunnen staan.
•    Mailchimp om e-mails te kunnen sturen.
•    Antwoordservice Nederland zodat wij ook buiten de kantooruren telefonisch bereikbaar zijn.
•    Flynck om u meer informatie te kunnen verschaffen over onze diensten en te helpen bij de inschrijving.
•    Noscura om via Whatsapp te kunnen communiceren.
•    TransIP om uw gegevens veilig op te slaan.

De partijen aan wie wij gegevens verstrekken gaan hier zorgvuldig mee om. Zij krijgen niet meer gegevens dan noodzakelijk voor de uitvoering van hun diensten en verwijderen de gegevens wanneer deze niet meer nodig zijn hiervoor.

2.4 Wat doen we bij fraude en misbruik?

Bij fraude of misbruik kan StudentsPlus uw persoonsgegevens doorgeven aan politie en justitie. Het kan bijvoorbeeld gaan om IP-adressen van websitebezoekers.

2.5 Veilig en vertrouwelijk

StudentsPlus zorgt ervoor dat uw gegevens goed beveiligd zijn. Al onze medewerkers gaan zorgvuldig om met de gegevens die u ons toevertrouwt. Alleen geautoriseerd personeel mag uw gegevens verwerken.

2.6 Bewaartermijn persoonsgegevens

StudentsPlus bewaart persoonsgegevens liever niet langer dan noodzakelijk is voor het doel van de verwerking van die gegevens. Van (potentiële) bijlesnemers bewaren wij de persoonsgegevens maximaal 2 jaar. Zodoende is, na een periode waarin er geen bijles wordt afgenomen, een eventuele herinschrijving veel sneller te doorlopen. Van (potentiële) bijlesgevers bewaren wij de persoonsgegevens maximaal 5 jaar. Wanneer u gedurende deze periode niet actief bent geweest of op een andere manier kenbaar heeft gemaakt in ons systeem te willen blijven, zullen wij de gegevens automatisch verwijderen.

Indien u uw persoonsgegevens eerder wil laten verwijderen, heeft u op het ingelogde deel van onze site de mogelijkheid uzelf uit te schrijven. Na een uitschrijving zullen wij de persoonsgegevens nog maximaal 6 maanden bewaren. De gegevens bewaren wij zodat wij personen waarmee u via ons platform contact heeft gehad te woord kunnen staan.

In sommige gevallen is het zo dat wij persoonsgegevens wettelijk langer moeten bewaren dan bovengenoemde periodes; bijvoorbeeld wegens de administratieve bewaarplicht. In dergelijke gevallen zullen wij persoonsgegevens na het verstrijken van de wettelijke bewaartermijn verwijderen.

3. Wat zijn uw rechten?

U kunt altijd opvragen welke persoonsgegevens bij ons bekend zijn. Ook kunt u ze laten corrigeren als ze niet juist zijn. Daarnaast kunt u uw gegevens door ons laten verwijderen. 

3.1 Wilt u uw persoonsgegevens inzien?

Bent u klant of bijlesgever van StudentsPlus en wilt u zien welke persoonsgegevens van u bij ons bekend zijn? Dan kunt u gebruikmaken van uw ‘Recht van inzage’. U stuurt uw verzoek, samen met een kopie van een geldig paspoort, rijbewijs of ander identiteitsbewijs, naar: 

StudentsPlus Nederland BV
Postbus 4003
9701 EA Groningen
info@studentsplus.nl

3.2 Wilt u uw persoonsgegevens corrigeren?

Als uw persoonsgegevens niet kloppen, dan kunt u StudentsPlus vragen om deze gegevens aan te passen. Dit noemen we het ‘Recht van correctie’. U kunt uw wijzigingen doorgeven via info@studentsplus.nl.

3.3 Wilt u uw persoonsgegevens verwijderen?

Wanneer u uit ons systeem verwijderd wilt worden, kunt u zich via het dashboard van MijnStudentsPlus uitschrijven. Vervolgens zullen uw gegevens zo snel mogelijk, wanneer er geen wettelijke verplichtingen meer zijn om uw gegevens te bewaren, uit het systeem verwijderd worden. Naast de mogelijkheid om uzelf uit te schrijven via het dashboard, kunt u ook een schriftelijk verzoek om verwijdering sturen. U dient dan een kopie van een geldig identiteitsbewijs mee te sturen.

4. Over dit privacystatement

4.1 Toepasselijk recht en geschillen

Op dit privacystatement is het Nederlandse recht van toepassing. Alle geschillen die voortvloeien uit deze verklaring moeten worden voorgelegd aan de bevoegde rechter: de rechtbank van Den Haag.

4.2 Vindplaats en wijziging

StudentsPlus behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacystatement. Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent. De laatste wijziging was op 26 september 2018. De meest recente versie vindt u altijd op www.studentsplus.nl.

4.3 Vragen

Heeft u na het lezen van dit privacystatement nog vragen over hoe wij persoonsgegevens gebruiken en verwerken? Neem dan contact op met onze functionaris gegevensbescherming via privacy@studentsplus.nl.