Inschrijvingsvoorwaarden 'bijlesgevers' StudentsPlus Nederland BV

Inschrijvingsvoorwaarden 'bijlesgevers' StudentsPlus Nederland BV

(Bijna) welkom als bijlesgever bij StudentsPlus en leuk dat je bijles voor ons wil gaan geven! Hieronder vind je onze inschrijvingsvoorwaarden voor bijlesgevers terug. Mocht je nog vragen hebben of liever even persoonlijk contact willen, dan horen we het natuurlijk graag. Wij zijn bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 9u00-17u00. 

Per 1 januari 2013

Artikel 1 - Toepassingsgebied

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst tussen StudentsPlus Nederland BV, hierna te noemen: “StudentsPlus” en de bijlesgever waarop StudentsPlus dit beleid van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 2. Mocht een beding uit dit beleid niet valide blijken, dan raakt dit de overige bepalingen niet.
 3. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van een of meerdere bepalingen van het inschrijvingsbeleid of de voorwaarden niet voorziet, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.

Artikel 2 - Aansprakelijkheid

 1. Indien StudentsPlus aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
 2. StudentsPlus is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat StudentsPlus is uitgegaan van door of namens de Opdrachtgever en/of Bijlesgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
 3. Indien StudentsPlus aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van StudentsPlus beperkt tot maximaal de factuurwaarde, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 4. De aansprakelijkheid van StudentsPlus is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag van de uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.
 5. StudentsPlus is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.
 6. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van StudentsPlus of haar leidinggevende ondergeschikten.

Artikel 3 - Vrijwaring

De bijlesgever vrijwaart StudentsPlus voor eventuele aanspraken van derden en is bereid om StudentsPlus bij te staan in het geval van claims.

Artikel 4 - Intellectueel eigendom

StudentsPlus behoudt zich alle rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. Tevens komen alle rechten en bevoegheden aan StudentsPlus toe, welke voortvloeien uit het gebruik van StudentsPlus' online platform.

Artikel 5 - Privacy

 1. Wanneer u gebruik maakt van onze website verzamelen en verwerken wij enkele gegevens van u, te weten informatie over uw bezoeken en uw IP-adres.
 2. Een ieder die zich heeft ingeschreven als gebruiker van StudentsPlus’ online platform, gaat ermee akkoord dat gegevens die op de weg liggen van het goed functioneren van de dienstverlening, worden opgeslagen en verwerkt.
 3. De in het vorige lid omschreven gegevens omvatten ten minste: NAW-gegevens, e-mailadres, telefoonnummer, school- en studieresultaten, studiegegevens, persoonsgegevens, bankgegevens.
 4. Indien een derde toegang wordt verschaft tot het StudentsPlus studiedossier binnen het StudentsPlus platform, krijgt de derde inzicht in de volgende gegevens: NAW-gegevens, telefoonnummer en het StudentsPlus studiedossier en de gegevens van derden in dit dossier.
 5. StudentsPlus zal gegevens, die verstrekt zijn in het kader van de uitvoering van haar diensten, niet verstrekken aan derden of op enerlei wijze doorgeven aan derden.
 6. Persoonlijke berichten die gebruikers binnen de website uitwisselen met elkaar, zijn privé en zijn slechts toegankelijk voor de verzender en ontvanger van dat bericht.

Artikel 6 - Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op alle overeenkomsten is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
 2. De rechter te ’s-Gravenhage is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.
 3. Partijen zullen eerst proberen in goed overleg tot een oplossing te komen voordat er een beroep op de rechter wordt gedaan.

Artikel 7 - Vindplaats en wijziging voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te ’s-Gravenhage.
 2. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de overeenkomst met StudentsPlus.
 3. De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.